Duomenų apsauga

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų  reikalavimų.

 

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta asmenims, kurie bendradarbiauja ar ketina bendradarbiauti su UAB Bondo Jobs (toliau - Duomenų valdytojas), taip pat naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, stebi Duomenų valdytojo veiklą socialinių tinklų paskyrose arba lankosi internetinėje svetainėje www.bondojobs.lt  (toliau – Internetinė svetainė).

Duomenų valdytojasUAB Bondo jobs, įmonės kodas 305927306, buveinės adresas Ukmergės g. 369A, Vlnius, el. pašto adresas labas@bondojobs.lt.

 

 1. Bendrosios sąvokos

Duomenų subjektas – fizinis asmuo ar jo atstovas, juridinio asmens atstovas, kuris naudojasi, naudojosi ar ketina naudotis Duomenų valdytojo ar tinklalapyje www.bondojobs.lt siūlomomis paslaugomis ir kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas gauna ir tvarko pagal šią Privatumo politiką.

Asmens duomenys – bent kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija ir kt.).

Duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka (pvz., rikimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, ištrynimas ir kt.).

 

 1. Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kai Duomenų subjektas kreipiasi į Duomenų valdytoją, naudojasi jo teikiamomis paslaugomis, kreipiasi į Duomenų valdytoją prašydamas suteikti informaciją, atsiunčia mums savo CV, motyvacinius laiškus, kandidatuoja į mūsų darbo skelbimus darbo paieškos portaluose, registruojasi mūsų interneto svetainėse, bendrauja su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu, pateikia atsakymus į mūsų pateiktus klausimynus, atlieka užduotis ar testus, susisiekia su mumis per socialinius tinklus (pvz., Facebook, Linkedin), dalinasi savo sėkmės istorijomis ir pateikia atsiliepimus apie mus.

Asmens duomenys gali būti gaunami iš trečiųjų šalių tais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje ar teisės aktuose.

Asmens duomenys gali būti gaunami duomenų subjektui lankantis Internetinėje svetainėje, tais atvejais, kai į duomenų subjekto galinį įrenginį įrašomi Internetinėje svetainėje naudojami slapukai.

 

Jeigu perduodate mums trečių asmenų duomenis,  privalote tinkamai informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus, rekomenduojančius ar artimus asmenis, ir kt.) apie jų duomenų perdavimą  ir pateikti jiems šią Privatumo politiką susipažinti.

 1. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams: (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai asmens duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkomų asmens duomenų kategorijos

4.1. Paslaugų teikimo (kandidatų paieškos) ir darbo pasiūlymų teikimo, kandidatų duomenų bazės administravimo tikslais tvarkome šiuos kandidatų asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, CV, išsilavinimas, gimimo data, kvalifikacija, vertinimų/testavimų rezultatai, užsienio kalbos, pokalbio įrašas, turimas kitos šalies socialinio draudimo ar mokesčių mokėtojo kodas Kai kuriais atvejais tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys, t.y. duomenys apie sveikatą ar neįgalumą. Bet kokiu atveju specialių kategorijų asmens duomenys renkami tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

Taip pat tvarkome darbdavio atstovų kandidatų artimųjų bei rekomenduojančių asmenų kontaktinius asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, parašas.

Asmens duomenų perdavimas kitiems asmenims:  šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame Bondo Jobs grupės įmonėms, savo partneriams bei klientams – darbdaviams, kurie ieško darbuotojų. Jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojais.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai. Kandidato asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. KIientų atstovų, kandidatų artimųjų bei rekomenduojančių kandidatą asmenų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso teikti paslaugas bei darbo paslaugas, administruoti kandidatų duomenų bazę pagrindas.

Asmens duomenų saugojimo terminai: kandidatų ir jų artimųjų asmens duomenys saugomi trejus metus nuo sutikimo davimo dienos, kIientų atstovų – 10 m. po santykių pabaigos. Faktą apie sutikimo davimą saugosime 10 m. po sutikimo pabaigos.

 

4.2. Paslaugų kokybės kontrolės ir pokalbio turinio patvirtinimo (pokalbių telefonu įrašymas) tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, pokalbio telefonu įrašas (duomenys, pateikti pokalbio metu), pokalbio telefonu data ir laikas, konsultuojančio asmens vardas, pavardė.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas.

Asmens duomenų saugojimo terminai: asmens duomenys saugomi trejus metus nuo pokalbio įrašymo dienos.

 

4.3. Premijos už rekomenduotą asmenį administravimo tikslu tvarkome šiuos rekomenduoto asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, darbinė patirtis, savybės, talentai, kita pateikta informacija; taip pat šiuo tikslu tvarkome šiuos rekomenduojančiojo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, premijos išmokėjimui būtini duomenys, el. laiško siuntėjo serverio IP adresas, įrenginio, iš kurio siųstas el. laiškas IP adresas, duomenų šaltinis (iš kur gauti duomenys, šaltinio pavadinimas, duomenų gavimo data, asmuo, suvedęs duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas.

Asmens duomenų perdavimas kitiems asmenims: Bondo Jobs grupės įmonės ir/ar potencialūs darbdaviai.

Asmens duomenų saugojimo terminai: rekomenduoto asmens duomenis tvarkysime 3 metus nuo sutikimo dienos. Rekomenduojančiojo asmens duomenis tvarkysime rekomenduoto asmens atrankos proceso metu (jei rekomenduotas asmuo nebus įdarbintas) arba 10 metų po premijos išmokėjimo (jei rekomenduotas asmuo bus įdarbintas).

 

4.4. Betarpiško bendravimo ir paslaugų kokybės gerinimo tikslu (atsiliepimai) tvarkome šiuos atsiliepimą teikiančio asmens duomenis: el. pašto adresas, Facebook nurodytas Jūsų vardas, atsiliepimo, sėkmės istorijos tekstas.

Atsiliepimai viešinami sutikimo pagrindu.

Asmens duomenų saugojimo terminai: asmens duomenis saugosime trejus metus nuo atsiliepimo pateikimo.

 

4.5. Kandidatų informavimo, priminimo apie susitikimą, pokalbį (SMS žinute) tikslu tvarkome šiuos į pokalbį pakviestų kandidatų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėti interesai informuoti kandidatus apie susitikimus.

Asmens duomenų saugojimo terminai: 6 mėnesiai.

 

4.6. Personalo vidaus administravimo tikslu tvarkome šiuos darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el, paštas, telefonas, sveikatos knygelėje nurodyti duomenys, gimimo diena, išsilavinimas, sertifikatai, banko sąskaitos numeris, kalbų mokėjimas, išsilavinimas, žalingi įpročiai, informacija apie suteiktas atostogas.

Asmens duomenų perdavimas kitiems asmenims: duomenys perduodami VMI, SODRA ir kitiems subjektams, kai tai būtina pagal teisės aktus ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – darbo sutarties sudarymas ir vykdymas.

Asmens duomenų saugojimo terminai: darbo sutartis saugoma 50 metų po darbo santykių pabaigos, kiti duomenys - laikantis teisės aktuose nurodytų terminų.

 

4.7. Prašymų, skundų ir užklausų administravimo, susirašinėjimo tikslais tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris arba elektroninio pašto adresas), užklausos, prašymo ar skundo turinys. Susirašinėjimo metu pateikiama informacija, Messenger, Viber ar WhatsApp programėlėse nurodytas Jūsų vardas.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas teikti kokybiškas paslaugas, spręsti skundus ir atsakyti į užklausas.

Asmens duomenų saugojimo terminai: 12 kalendorinių mėnesių nuo užklausos, prašymo ar skundo išnagrinėjimo dienos.

 

4.8. Bendrovės akcininkų, naudos gavėjų, valdymo organų ir jų narių asmens duomenys, tvarkomi vidaus administravimo ir teisinių pareigų vykdymo tikslais: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, paskyrimo data, kontaktiniai duomenys, turimų akcijų skaičius.

Asmens duomenų perdavimas kitiems asmenims: asmens duomenys perduodami VĮ Registrų centras.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisinė prievolė.

Asmens duomenų saugojimo terminai: ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, taip pat atsižvelgiant į juose numatytus senaties terminus.

 

4.9. Verslo subjektų atstovų kontaktų administravimo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis; vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas.

Asmens duomenų tvarkymas – teisėtas interesas bendradarbiauti su verslo subjektais.

Asmens duomenų saugojimo terminai: 10 metų po santykių su klientu pabaigos.

 

4.10. Slapukai

Naudodami slapukus renkame duomenis apie lankytojų veiksmus naršant Interneto svetainėje. Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti lentelėje toliau.

Surinktus duomenis apie Interneto svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Duomenų valdytojo klientus, įskaitant ir Interneto svetainės lankytojus.

Jums lankantis Interneto svetainėje, siekiame, kad pateikiama informacija ir Interneto svetainės funkcijos būtų pritaikytos tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Interneto svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę Interneto svetainėje, Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus.

Slapukų sąrašas

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Įėjimo į puslapį metu /
Iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

_ga

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje

Pateikus sutikimą /
2 metai

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Pirmą kartą apsilankius puslapyje /
Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį

Pirmo įėjimo į puslapį metu /
2 dienos

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu http://www.allaboutcookies.org.

Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite apsilankyti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukų rūšys

Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai, kad galėtumėte geriau suprasti, kas yra mūsų naudojami slapukai ir kokia jų paskirtis.

Seanso slapukai

Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriate naršyklę ar atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma dar kartą.

Pirmosios šalies slapukai

Tai slapukai, kurie reikalingi, kad „Bondojobs“ svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti.

Trečiųjų šalių slapukai

Tai slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę. Mūsų „Bondojobs“ svetainėje naudojami „Google Analytics“ slapukai, skirti svetainės lankomumui analizuoti. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, ir kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti sistemai „Google Analytics“. Plačiau apie „Google Analytics“ – http://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.

 

 1. Duomenų teikimas už ES/EEE ribų

Duomenų valdytojas pažymi, kad teikdamas duomenis už ES/EEE ribų, taiko BDAR V skyriuje numatytus duomenų perdavimo pagrindus ir taiko pakankamas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti.

 

 1. Duomenų tvarkytojai

Jūsų asmens duomenų tvarkymui mes galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus, t. y. duomenų tvarkytojus. Tai gali būti duomenų saugojimo bei ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikiančios bei veiklos internete analizę atliekančios įmonės ar kiti paslaugų teikėjai. Šiems mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų šių duomenų tvarkytojų paslaugų teikimui. Su duomenų tvarkytojais pasirašomos duomenų tvarkymo sutartys.

 

 1. Asmens duomenų gavėjai

Vykdydami teisės aktų reikalavimus, teisėtus kompetentingų institucijų nurodymus ar esant kitam teisėtam pagrindui mes galime perduoti tam tikrus asmens duomenis tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, valstybės institucijoms, teismams bei teisines ar audito paslaugas teikiantiems asmenims ir kitiems asmenims.

 

 1. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Duomenų valdytojas, tvarkydama asmens duomenis, netaiko automatizuoto duomenų tvarkymo.

 

 1. Duomenų subjekto teisės ir atsakomybė

Jūs turite šias teises:

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • kreiptis į Duomenų valdytoją su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavusi Duomenų valdytojas patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;
 • kreiptis į Duomenų valdytoją su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

 

Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūną  el. paštu rusne@duomenuapsauga.eu.

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jūs privalote:

 • informuoti Duomenų valdytoją apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimą;
 • pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Duomenų valdytojas galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

 1. Paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

Duomenų valdytojas valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Linkedin, Instagram ir Facebook. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Duomenų valdytojo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Socialinių tinklų valdytojai gali rinkti informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kuo bendrauja ir kitą informaciją, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus.

Daugiau apie Linkedin privatumo politiką: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Daugiau apie Facebook privatumo politiką: Facebook

Daugiau apie Instagram privatumo politiką: https://help.instagram.com/

Duomenų valdytojas, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai, suteikdami galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Duomenų valdytojas negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

 

Privatumo politika atnaujinta 2022 m. birželio 8 d.

Įvertinkite mūsų darbą
Mums tikrai įdomu išgirsti jūsų atsiliepimus apie mūsų darbą - pasidalinkite, ką galvojate!
Pildykite formą ir susisieksime su Jumis.
Susipažinau su privatumo politika ir sutinku, kad UAB BondoJobs tvarkytų mano asmens duomenis kandidatų paieškos ir darbo pasiūlymų teikimo, kandidatų duomenų administravimo tikslais.